De Dreef 58 – 2542 NJ Den Haag – tel. 06-20855997 –mail@masteryourlie.nl – www.Master Your Life.nu

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Master Your Life gevestigd te Den Haag.

1. Algemene bepalingen

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Master Your Life, betreffende Onderzoek, advies, coaching en training, alsmede daaruit voortvloeiende diensten en leveringen, hierna te noemen Opdrachten, in opdracht van derden, hierna te noemen Opdrachtgever.

• Afwijkende voorwaarden en/of algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn alleen bindend indien deze vooraf door Master Your Life schriftelijk zijn aanvaard.

• Master Your Life zal Opdrachten voor Opdrachtgever uitvoeren volgens de bepalingen en bedingingen vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden, een (indien van toepassing) Raamovereenkomst met Opdrachtgever en Overeenkomsten per uit te voeren Opdracht, welke voorwaarden en overeenkomsten onverbrekelijk verbonden zijn.

• Door ondertekening van een van de overeenkomsten bevestigt Opdrachtgever in het bezit te zijn gesteld van de Algemene Voorwaarden en zich akkoord met het daarin gestelde.

2. Aanbiedingen

• Aanbiedingen van Master Your Life zijn steeds vrijblijvend.

• Door Master Your Life uitgebrachte aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen. Als de aanbieding niet is aanvaard, is Master Your Life gerechtigd deze geheel of gedeeltelijk te herroepen. Voor onjuiste gegevens in brochures en aanbiedingen is Master Your Life niet aansprakelijk.

• Een overeenkomst komt tot stand, zodra Opdrachtgever de aanbieding van Master Your Life schriftelijk heeft aanvaard en deze door Master Your Life schriftelijk is bevestigd.

3. Prijzen

• Alle in aanbiedingen en overeenkomsten van Master Your Life genoemde prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting,

• Prijzen in Overeenkomsten vermeld zijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gebaseerd op een prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding.

• Master Your Life is gerechtigd haar prijzen in lopende overeenkomsten, een maal per jaar, op basis van prijs- en loonindexcijfers, te verhogen. Tevens is Master Your Life gerechtigd, haar prijzen aan te passen indien tijdens de uitvoering van een Opdracht afgeweken wordt van de aanbieding van Master Your Life.

• In geval van wetswijzigingen van overheidswege die van invloed zijn op prijzen, vermeld in Overeenkomsten, heeft Master Your Life het recht de overeengekomen prijzen aan te passen, waar van toepassing met terugwerkende kracht tot de door de overheid vastgestelde ingangsdatum

• Master Your Life is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen welke niet is verschuldigd bij betaling binnen de overeengekomen factuurdatum.

4. Facturen

• Master Your Life heeft het recht om voor aanvang van werkzaamheden, aan een Opdracht, of tussentijds een naar redelijkheid te bepalen voorschot of zekerheidstelling te verlangen van Opdrachtgever. Eventueel betaalde voorschotten worden terugbetaald of verrekend na afloop van de werkzaamheden van Master Your Life aan de betreffende Opdracht.

• Door Opdrachtgever aan Master Your Life, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst(en), te betalen bedragen, worden verschuldigd bij vooruitbetaling of zullen naar mate door Master Your Life ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden door Master Your Life aan Opdrachtgever gefactureerd worden volgens een per Overeenkomst overeen te komen tijdschema.

De Dreef 58 – 2542 NJ Den Haag – tel. 06-20855997 –mail@masteryourlie.nl – www.Master Your Life.nu

• Opdrachtgever dient facturen van Master Your Life onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake een factuur dienen, binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur, schriftelijk aan Master Your Life te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft Opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niets af aan de betalingsverplichting

5. Betalingen

• Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van, aan Master Your Life, verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van te betalen facturen met de oudste factuurdatum, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

• De betaling van factuurbedragen dient steeds, zonder korting of schuldvergelijking, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

• Vanaf de vervaldatum is Opdrachtgever, bij niet tijdig betalen van de factuur, in verzuim en is van rechtswege over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand.

• Indien Master Your Life, bij verzuim door Opdrachtgever, tot incassomaatregelen overgaat, gerechtelijk en/of buitengerechtelijk, komen alle kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.

• De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het incassotarief zoals opgenomen in het calculatieschema voor advocaten declaraties, uitgegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten

• Master Your Life is bevoegd, na verzuim of bij dreigende niet-nakoming van enige verplichting van Opdrachtgever, extra zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met betrekking tot zowel reeds uitgevoerde als nog te verrichten werkzaamheden, welke zekerheid kan bestaan in de vorm van, door Master Your Life te bepalen, vooruitbetalingen, het betalen van een borgsom en/of het verstrekken van een borgstelling. Een voor dit doel op te stellen overeenkomst maakt onverbrekelijk deel uit van deze en bovengenoemde overeenkomsten en voorwaarden.

• In geval van verzuim door Opdrachtgever is Master Your Life tevens bevoegd om de nakoming van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten.

6. Medewerking Opdrachtgever

• Door Master Your Life uitgebrachte offertes, Overeenkomsten en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op informatie door Opdrachtgever verstrekt.

• Opdrachtgever is gehouden Master Your Life tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de aanvaarding en uitvoering van de Opdrachten van belang kan zijn.

• Opdrachtgever vrijwaart Master Your Life voor eventuele door Opdrachtgever of derden hierdoor geleden schade. De hierdoor geleden schade voor Master Your Life zal door de Opdrachtgever volledig worden vergoed.

7. Intellectueel eigendom

• Opdrachtgever verkrijgt geen recht tot intellectueel eigendom met betrekking tot de (resultaten van de) diensten.

• Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de diensten, alsmede de resultaten daarvan, waaronder mede begrepen cursus- en/of studiedagmateriaal, programma’s, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten en andere geestesproducten van Master Your Life, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen met Master Your Life. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst, blijft het voorafgaande van toepassing.

• Master Your Life verklaart dat, naar haar beste weten, de diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, is Master Your Life gerechtigd de desbetreffende diensten te vervangen of te wijzigen, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

De Dreef 58 – 2542 NJ Den Haag – tel. 06-20855997 –mail@masteryourlie.nl – www.Master Your Life.nu

8. Aanvang en beëindiging van de werkzaamheden

• Een Overeenkomst wordt aangegaan voor een overeengekomen duur of voor het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden aan een Opdracht.

• Een Overeenkomst eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur, door voltooiing van de werkzaamheden of zoveel eerder als gevolg van ontbinding zoals hieronder in het artikel “Ontbinding” omschreven.

• Bevestiging van de aanvang en beëindiging van werkzaamheden aan een Opdracht, geschiedt uitsluitend schriftelijk of per e-mail.

• Opdrachtgever zal de datum van aanvang, de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden en of de beëindiging van een opdracht uitsluitend wijzigen, indien zulks noodzakelijk is in verband met de voortgang van de Opdracht.

• Afwijkend van het boven gestelde hebben Master Your Life en Opdrachtgever het recht de samenwerking te beëindigen met in acht name van een opzegtermijn zoals overeengekomen in de Overeenkomst betreffende de uit te voeren Opdracht.

• Hieruit voor Master Your Life voortvloeiende werkzaamheden en kosten zullen door Opdrachtgever aan Master Your Life worden vergoed.

9. Annulering

• Indien de opdrachtgever de overeengekomen Master Your Live dienstverlening, wenst te annuleren, dan wel slechts een deel van de overeengekomen dienstverlening wenst af te nemen, dan worden de volgende kosten in rekening gebracht:

o 10% van het overeengekomen totale bedrag indien de annulering meer dan 25 dagen vóór de begindatum valt;

o 25% van het overeengekomen totale bedrag indien de annulering 24 tot 15 dagen vóór de begindatum valt;

o 50% van het overeengekomen totale bedrag indien de annulering 14 tot 10 dagen vóór de begindatum valt;

o 75% van het overeengekomen totale bedrag indien de annulering 9 tot 5 dagen vóór de begindatum valt;

o 100% van het overeengekomen totale bedrag indien de annulering minder dan 5 dagen vóór de begindatum valt.

• In de overeenkomst tussen partijen voor Advies, Coaching, Training en Opleiding en Scan wordt een definitieve einddatum vastgelegd. De overeengekomen diensten worden door Master Your Life voor de einddatum geleverd. Indien opdrachtgever weigert de overeengekomen diensten voor de einddatum af te nemen, dan is opdrachtgever het totale factuurbedrag verschuldigd per de einddatum en wordt MYL-ontslagen van de verplichting het niet geleverde deel alsnog te leveren. De einddatum kan niet worden aangepast, behoudens indien Master Your Life daarmee instemt. Indien Master Your Life niet instemt is opdrachtgever het totale factuurbedrag verschuldigd per de einddatum en wordt Master Your Life-ontslagen van de verplichting het niet geleverde deel alsnog te leveren.

10. Ontbinding

• In de navolgende gevallen heeft Master Your Life het recht overeenkomsten met Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, zonder dat enig ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen, ongeacht haar verdere recht tot vordering van schadevergoeding:

• indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;

• indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting en/of voorwaarde, voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst;

De Dreef 58 – 2542 NJ Den Haag – tel. 06-20855997 –mail@masteryourlie.nl – www.Master Your Life.nu

• indien Opdrachtgever of haar aandeelhouders besluit(en) tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van Opdrachtgever, gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen in het kapitaal van Opdrachtgever of tot ontbinding van Opdrachtgever.

• De vorderingen die Master Your Life ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen op Opdrachtgever, inclusief van haar eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten, zijn terstond en geheel opeisbaar.

11. Verantwoording/Aansprakelijkheid/Verzekering/Schadevergoeding

• Master Your Life vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen van sociale lasten en belastingen over werkzaamheden van personen door Master Your Life tewerkgesteld bij het vervullen van Opdrachten.

• Master Your Life zal haar werkzaamheden aan Opdrachten uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk en overeenkomstig een in onderling overleg te bepalen omschrijving van de werkzaamheden en een uitvoeringsschema.

• Master Your Life aanvaardt aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het ernstig en toerekenbaar niet in acht nemen door Master Your Life van zorgvuldigheid en vakmanschap waarop bij het afsluiten van de Overeenkomst mag worden vertrouwd.

• Master Your Life zal slechts dan gehouden zijn schade aan Opdrachtgever te vergoeden indien Master Your Life onverwijld in kennis wordt gesteld van schade en de omvang daarvan waarvoor Opdrachtgever Master Your Life aansprakelijk wenst te stellen.

• Master Your Life is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, in de uitvoering van een Overeenkomst, wanneer zij niet, geheel en volledig, de leiding en het toezicht had op de door haar uitgevoerde werkzaamheden.

• Na voltooiing van de werkzaamheden omschreven in de betreffende Overeenkomst zullen de door Master Your Life uitgevoerde werkzaamheden worden beschouwd als zijnde geaccepteerd door Opdrachtgever en zal iedere aansprakelijkheid van Master Your Life zijn vervallen.

• Opdrachtgever zal Master Your Life in de gelegenheid stellen schade waarvoor zij Master Your Life aansprakelijk stelt op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.

• De aansprakelijkheid van Master Your Life jegens Opdrachtgever gaat nooit verder dan de direct geleden schade met een maximum van het reeds gefactureerde bedrag per Overeenkomst.

• Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade dan wel vervolgschade is uitgesloten.

• Personeel in dienst van Master Your Life is door Master Your Life verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid. Opdrachtgever vrijwaart Master Your Life voor iedere aanspraak of vergoeding van schade, ook van derden, voor zover de niet gedekt zijn door enige verzekering.

12. Ontstentenis en vervanging

• Ingeval van ontstentenis van door Master Your Life aan werkzaamheden voor haar Opdrachtgevers toegewezen verantwoordelijken, is Master Your Life gerechtigd deze verantwoordelijken te vervangen of de werkzaamheden op te schorten. Dit zonder enige aansprakelijkheid van Master Your Life voor kosten en inspanningen voortvloeiende uit ontstentenis.

13. Vertrouwelijkheid

• Indien na afloop van een Overeenkomst dossiers dienen te worden overgedragen, zijn hierop de bepalingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing. Bij overdracht zullen de daar uit voortvloeiende kosten voor Master Your Life aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

• Master Your Life en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens over hun organisaties en Overeenkomsten jegens derden.

De Dreef 58 – 2542 NJ Den Haag – tel. 06-20855997 –mail@masteryourlie.nl – www.Master Your Life.nu

• Master Your Life en Opdrachtgever zullen zich gedurende de looptijd van enige Overeenkomst met elkaar en tot 3 jaar na afloop van de laatst in voege zijnde Overeenkomst, onthouden van enige activiteit welke tot de dienstverlening van de ander behoort. Dit op straffe van een direct opeisbare boete van € 100.000,00 alsmede vergoeding van de door de overtreding geleden schade.

14. Privacy Statement

• Master Your Life verzorgt al haar werkzaamheden op basis van de MYL Privacy Statement. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Master Your Life uw persoonsgegevens.

• Master Your Life acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Master Your Life veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

15. Waarom heeft Master Your Life een Privacy Statement?

• We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

16. Overmacht

• Van overmacht aan de zijde van Master Your Life is sprake indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen als gevolg van: oorlog, oorlogsgevaar, burger twisten, oproer, molest, brand, waterschade, onwerkbaar weer, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan computers, storingen in levering van energie, tekortkoming aan materiaal, leveringen van derden van wie Master Your Life benodigde producten moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken buiten schuld van Master Your Life ontstaan of niet aan Master Your Life toe te rekenen.

17. Toepasselijk recht en geschillen

• Master Your Life zal met Opdrachtgever corresponderen per e-mail, fax en/of briefpost. In geval van betwisting zal correspondentie per briefpost prevaleren.

• Op alle overeenkomsten in de zin van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

• Ingeval van geschillen tussen Opdrachtgever en Master Your Life, voortvloeiende uit overeenkomsten, spreken beide partijen uitdrukkelijk de intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder tussenkomst van de rechtbank, in der minne te schikken.

• Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in der minne op te lossen zijn, dan zal deze worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.

18. Eerdere algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door Master Your Life gehanteerde algemene voorwaarden

Master Your Life, mei 2020