De Dreef 58 – 2542 NJ Den Haag – tel. 06-20855997 –mail@masteryourlie.nl – www.Master Your Life.nu

Master Your Life Privacyreglement

Master Your Life hanteert het volgende privacyreglement

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij dit privacyreglement opgesteld.

Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast in mei 2020.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Master Your Life zijn verstrekt zijn verstrekt.

1. Master Your Life hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van cliënten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan Master Your Life verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2. De directie van Master Your Life is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.

Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens

1. Master Your Life verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

2. De persoonsgegevens die door Master Your Life in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verwerkt, afkomstig van de cliënten en/of opdrachtgevers of medewerkers van Master Your Life betreffen – niet limitatief:

• naw-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres;

• persoonlijke gegevens: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit;

• persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid voor zover uitdrukkelijk vallend onder de ontheffingen uit vigerende wet- en regelgeving;

• (rechts)persoonlijke gegevens opdrachtgever;

• (rechts)persoonlijk gegevens werkgever;

• gegevens die verband houden met de diensten van Master Your Life, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten etc.

Artikel 3 Doeleinden gebruik

1. De door cliënten en opdrachtgevers aan Master Your Life verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Master Your Life hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens met als doel:

a. de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;

b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;

c. cliënten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van Master Your Life;

d. met cliënten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;

e. cliënten en opdrachtgevers, Advies-, coaching-, training en overige (werkgerelateerde) diensten en/of opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden aan te (kunnen) bieden;

Pagina 2 van 4

f. cliënten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door Master Your Life aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;

g. de persoonlijke ontwikkeling van cliënten te bevorderen en te stimuleren;

h. cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van Master Your Life;

i. cliënten en opdrachtgevers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Master Your Life;

j. cliënten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor cliënten en opdrachtgevers naar het oordeel van Master Your Life van belang zijn

k. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met cliënten en opdrachtgevers te analyseren;

l. het profiel en/of het curriculum vitae van cliënten, nadat cliënten daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, al dat niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van Master Your Life;

m. cliënten en opdrachtgevers periodiek bedrijfsinformatie van Master Your Life te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);

n. cliënten en opdrachtgevers periodiek een of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);

o. cliënten en opdrachtgevers te informeren over de diensten van door Master Your Life zorgvuldig geselecteerde partners door te geven voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor toestemming hebben gegeven;

p. door zich bij Master Your Life in te schrijven verlenen cliënten en opdrachtgevers Master Your Life het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor onder 3.1 genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen cliënten respectievelijk opdrachtgevers en Master Your Life;

q. cliënten en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van Master Your Life. Cliënten en opdrachtgevers kunnen de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar mail@masteryourlife.nl.

r. indien de gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gebruikt door Master Your Life om cliënten en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen cliënten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar mail@masteryourlife.nl met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Artikel 4 Bewaartermijn

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

2. Master Your Life bewaart de gegevens tot en met het afsluiten van het traject. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, zoals de fiscale bewaarplicht, langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.

3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

1. In het kader van haar dienstverlening kan Master Your Lifepersoonsgegevens uitwisselen. Master Your Life kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde consulenten, psychologen en trainers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Pagina 3 van 4

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Master Your Life aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Master Your Life zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Artikel 6 Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

1. Master Your Life verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, voor zover cliënten en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.

Artikel 7 Website

1. Master Your Life is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.Master Your Life.nl

2. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van Master Your Life bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Master Your Life door te geven.

Artikel 8 Verwijzingen en links

1. De website van Master Your Life kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Master Your Life is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Master Your Life raadt cliënten en opdrachtgevers dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Artikel 9 Gebruik logbestanden

1. De website van Master Your Life verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres

2. van de computer van cliënten en opdrachtgevers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar cliënten en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de website van Master Your Life, het IP-adres van de Internet Service Provider van cliënten en opdrachtgevers, het besturingssysteem van cliënten en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die cliënten en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat cliënten en opdrachtgevers doorsturen of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Master Your Life te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 10 Cookies

1. Master Your Life maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

2. Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om onze website optimaal te laten functioneren. Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

3. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Pagina 4 van 4

Artikel 11 Beveiliging

1. Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Master Your Life passende beveiligingsmaatregelen genomen.

2. Ondanks de door Master Your Life genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.

Artikel 12 recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming

1. U heeft het recht om Master Your Life een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

2. Ook kunt u Master Your Life verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

3. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Master Your Life De Dreef 58 2542 NJ Den Haag mail@masteryourlife.nl

4. De verantwoordelijke binnen Master Your Life draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.

Artikel 13 Vragen, opmerkingen en klachten

1. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Master Your Life laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 14 Aanpassen privacyreglement

1. Master Your Life heeft het recht dit privacyreglement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacyreglement worden cliënten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele privacyreglement is in te zien op de Website van Master Your Life.

2. Indien bepalingen uit dit privacyreglement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacyreglement blijven alsdan onverminderd van kracht.